Koster Sportclub

PRIVACY POLICY (AVG)

________________________________________________________

Koster Sportclub hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In dit Privacy Statement AVG willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kostersportclub houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Kostersportclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Kostersportclub

Simonsstraat 109

2628 TG Delft

 

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

 • Inschrijven in onze ledenadministratie;
 • Toegangscontrole tot ons pand;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Facturatie en automatische incasso;
 • Verwerking van ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Adres;
 • Bankrekeningnummer;

Daarnaast kunnen wij voor de intake bij Kostersportclub bijzondere persoonsgegevens aan u vragen. Denk hierbij aan medicatiegebruik, lichamelijke klachten, medische voorgeschiedenis, lichaamsgewicht, lengte, vetpercentage, etc. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt na uw nadrukkelijke toestemming. Wij vragen deze gegevens om u beter te kunnen helpen uw doelen te behalen en op deze manier een persoonlijk trainingsschema voor u op te kunnen stellen. Uiteraard bent u er zelf vrij in welke gegevens u met ons deelt.

 

Bij gebruik van de website van Kostersportclub kunnen algemene persoonsgegevens verzamelt en verwerkt worden die actief aan ons verstrekt worden. Hiervan is alleen sprake als er een contactformulier wordt verzonden of als u een e-mail stuurt. De volgende gegevens worden verzameld van persoonsgegevens:

 

 • naam;
 • contactgegevens;
 • bankrekeningnummer;
 • overige persoonsgegevens die u kunt invullen als u een e-mail of contactformulier verstuurt.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is; de camera welke wij in de sportschool hebben hangen. Een mogelijkheid is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons de camerabeelden bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden; hiervoor dient u ons schriftelijk toestemming te geven.

 

CAMERATOEZICHT

Binnen de sportschool wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. Tevens wordt een foto gemaakt van ieder lid ten behoeve van de toegangscontrole.

Doelstelling van de camerabeveiliging is het verhogen van de veiligheid van medewerkers en gasten van Kostersportclubs het terugdringen van criminaliteit, als ook het verlenen van een zo goed mogelijke medewerking bij opsporing van daders van strafbare feiten indien van toepassing.

De opgenomen videobeelden worden gedurende een periode van vier weken bewaard, tenzij er sprake is van een incident. De beelden die betrekking hebben op een eventueel incident zullen (en mogen) bewaard worden totdat het incident is opgelost. Hierna zullen deze beelden alsnog vernietigd worden, tenzij een eventuele procedure of rechtszaak verlangt dat de beelden langer bewaard zullen blijven.

De bewaartermijn van de foto ten behoeve van de toegangscontrole wordt gelijk gesteld aan de overige gegevens ten behoeve van het lidmaatschap en zullen bij beëdiging van het lidmaatschap worden verwijderd.

Werknemers en gasten van Kostersportclub zullen niet gefilmd worden op locaties waar zij zich in algemene zin onbespied mogen wanen. Als voorbeeld noemen wij sauna, toiletruimtes en kleedruimtes.

Het is niet toegestaan voor zowel medewerkers, leden als overige gasten om zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar foto’s en videobeelden te maken en/of te verspreiden.

 

MINDERJARIGEN

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

BEWAARTERMIJN

Kostersportclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

GOOGLE ANALYTICS

De websites van Kostersportclub maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Kostersportclubs te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Kostersportclub en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

 

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst, ook kan u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

Alle personen die namens Kostersportclub van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.